Положення про постійні комісії

 Затверджено

Рішення Вараської

районної  ради Рівненської області

від 18.12.2020 № 5

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВАРАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.4. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається Регламентом ради.

1.5. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.6. Робота постійних комісій здійснюється на принципах законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.7. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії:

2.1.1. За дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.1.2. За дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.1.5. Здійснюють попередній розгляд електронних петицій з питань, віднесених до компетенції комісій, у порядку, визначеному законодавством України та Регламентом ради.

2.2. Постійні комісії мають право:

2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; доповідати або співдоповідати з питань, віднесених до їх відання.

2.3. Постійні комісії зобов’язані:

2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.

2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.

2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступників з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.

2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться, як правило, відповідно до затверджених комісіями планів роботи, плану роботи ради, доручення ради, голови ради, заступника голови ради.

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар комісії.

3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийняла рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання доповідачам та одержувати відповіді на них.

3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через виконавчий апарат ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов’язково вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за 3 дні до його початку. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

– номер протоколу, дата і місце проведення;

– прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених або викликаних осіб, які присутні на засіданні;

– порядок денний засідання;

– розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

– назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

– результати голосування з питань порядку денного;

– прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій  шляхом голосування приймаються:

– рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;

– рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться відповідно до Регламенту ради на розгляд ради, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

– висновки – з питань щодо попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови постійної комісії або секретарем постійної комісії.  Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

3.15 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом строку повноважень відповідного скликання районної ради в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у виконавчому апараті ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.

3.17. Голова постійної комісії:

– забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

– скликає і веде засідання комісії;

– дає доручення членам комісії;

– представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об’єднаннями громадян та громадянами;

– підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

– організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

– звітує раді про роботу постійної комісії та її результати не рідше, ніж один раз на рік;

– інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Заступник голови постійної комісії:

– виконує обов’язки голови постійної комісії,  у разі його відсутності;

– виконує за дорученням голови постійної комісії, завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.19. Секретар постійної комісії:

– веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

– організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

– сповіщає, як правило, через виконавчий апарат, членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

– веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.20. Член комісії:

– виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов’язків;

–  член постійної комісії, має право подавати раді свої зауваження, пропозиції, якщо вони не були враховані при прийнятті рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

3.21. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої його обрано.

3.22. У разі невиконання депутатом районної ради своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутністю його більш ніж на половині проведених постійною комісією протягом року засідань голова постійної комісії виносить на її розгляд питання про можливість подальшого перебування депутата районної ради у складі постійної комісії. У разі прийняття постійною комісією рішення про неможливість подальшого перебування депутата у складі постійної комісії голова комісії подає відповідний проект рішення на розгляд районної ради.

Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

4.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій.

– контролює в межах повноважень питання дотримання Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань, з економічних питань,  розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність району;

– здійснює контроль за економним витрачанням коштів з державного (міжбюджетних трансфертів), районного бюджету;

– розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань;

– на вимогу постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов’язані прибути на її засіданнях та давати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

– розглядає проекти районного бюджету, у тому числі – проект бюджету розвитку районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення, співдоповідає з питань про районний бюджет та звіт про його виконання;

– здійснює аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подані постійними комісіями районної ради, узагальнює і вносить їх на розгляд голові районної ради, районній раді;

– розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

– у межах чинного законодавства заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо;

– розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з економічних питань, розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій;

– розглядає програму соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми в частині розвитку економічної діяльності, пропонує зміни, доповнення;

– у межах чинного законодавства вивчає діяльність підприємств району незалежно від форм власності з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування та подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

– виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій;

– проводить спільні з іншими постійними комісіями, департаментами та управліннями райдержадміністрації, фіскальною службою засідання комісії щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

– контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

– за дорученням ради, керівництва ради або за власною ініціативою розглядає інші питання, віднесені до компетенції постійної комісії;

– здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.2. Постійна комісія з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.

– контролює в межах повноважень питання застосування Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань науки, освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізкультури та спорту, управління майном спільної власності територіальних громад району та забезпечує вжиття необхідних заходів щодо захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, району;

– у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує керівників установ, закладів науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді з питань, що відносяться до компетенції постійної комісії;

– співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, з підприємствами, установами, закладами різних форм власності в питаннях, віднесених до компетенції постійної комісії;

– розглядає програми соціально-економічного розвитку, інші цільові регіональні програми в частині розвитку культури, науки, освіти, національного духовного відродження,  молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту;

– розглядає та попередньо погоджує переліки об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, включаючи дороги місцевого значення, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного та/або місцевого бюджету, та подає відповідні рекомендації на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій;

– розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку Вараського району у сфері будівництва та розвитку інфраструктури, цільові програми з цих питань, пропонує зміни, доповнення, заслуховує звіти про їх виконання;

– розглядає відповідно до законодавства звернення, пропозиції, скарги, що стосуються правил забудови і благоустрою населених пунктів;

–  за дорученням керівництва ради або за власною ініціативою розглядає звернення, скарги, що стосуються транспортного сполучення та зв’язку на території району;

–  сприяє залученню підприємств, установ та організацій транспорту і зв’язку незалежно від форм власності до обслуговування населення району;

– бере участь у підготовці та внесенні пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

– аналізує в межах повноважень стан виконання інвестиційних намірів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та житла, ефективного використання бюджетних коштів усіх рівнів, що спрямовуються на ці цілі;

– вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком комунального господарства району у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього господарства та благоустрою, пропагує позитивний досвід з цих питань та сприяє впровадженню його в районі;

– готує відповідні висновки, рішення, пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії, а також пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

– вивчає з подальшим внесенням на розгляд сесії районної ради пропозиції і рекомендації з питань, віднесених до компетенції постійної комісії,  розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих питань;

– проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями, департаментами, службами райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

– розглядає інші питання будівництва, розвитку інфраструктури на території Вараського району, які відносяться до компетенції районної ради та відповідають напрямку діяльності постійної комісії;

– у межах чинного законодавства та повноважень заслуховує звіти керівників підприємств незалежно від форм власності з питань, що стосуються напрямків діяльності комісії;

– здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, віднесених до компетенції постійної комісії;

–  контролює питання пов’язані із управлінням майном та об’єктами спільної власності територіальних громад району;

–  є головною (відповідальною) постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належать супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді;

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.3. Постійна комісія з питань екології, природокористування, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

– контролює в межах повноважень питання дотримання Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин підприємствами, екології, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

– у межах чинного законодавства заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми  власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, регулювання земельних відносин, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та інших питань, віднесених до компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;

– розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення та пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подає відповідні рекомендації на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій;

– у межах чинного законодавства розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань, інших питань, віднесених до компетенції комісії;

– проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та ефективності використання земельних ресурсів, соціального розвитку села, використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, при необхідності вносить пропозиції на сесії районної ради;

–  розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частинах екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни і доповнення; подає для узагальнення постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій пропозиції щодо внесення змін та доповнень до районного бюджету;

–  розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок, утилізації відходів тощо;

–  вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;

– здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

– звітує перед радою про проведену роботу.

4.4. Постійна комісія з питань охорони здоров’я,  соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.

– контролює в межах повноважень застосування Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань охорони здоров’я, поліпшення медичного обслуговування населення, материнства та дитинства, соціальної політики і соціального захисту населення, малозабезпечених категорій громадян, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

– заслуховує керівників установ соціального захисту населення з питань, що відносяться до компетенції постійної комісії, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає зі співдоповідями на сесіях ради;

– узагальнює інформацію, що надходить із сіл та селищ району стосовно соціальної захищеності громадян, зокрема, з питань захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;

– проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, департаментами, управліннями райдержадміністрації, районними громадськими організаціями, при необхідності за результатами засідань вносить пропозиції на сесію районної ради;

– розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району в галузі охорони здоров’я, вносить відповідні зміни і доповнення, в частині соціальної політики і соціального захисту населення, в тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;

– подає для узагальнення постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій податків пропозиції щодо внесення змін та доповнень до районного бюджету;

– вносить на розгляд ради пропозиції з питань охорони здоров’я людини,  материнства і дитинства в району, соціальної політики і соціального захисту населення, в тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, малозабезпечених категорій громадян, ветеранів, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради, розробляє проекти рішень з цих питань;

– здійснює контроль за виконанням рішень з питань соціального захисту населення в районі;

– здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

– звітує перед радою про проведену роботу.

  4.5. Постійна комісія з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією, розвитку територій та європейської інтеграції

– контролює питання дотримання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині, що стосується повноважень районної ради та її депутатів в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ району;

– контролює і забезпечує дотримання Регламенту районної ради;

– узагальнює і подає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту районної ради, відповідно до чинного законодавства;

– розглядає на своєму засіданні питання щодо пропуску без поважних причин упродовж дев’яти місяців депутатом районної ради 1/3 пленарних засідань або засідань постійної комісії, до складу якої він входить;

– готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, у виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи постійна комісія готує відповідні висновки;

– розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

– здійснює в межах повноважень контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників та готує відповідні висновки з цих питань,  пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

– розглядає питання законності, забезпечення правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, функціонуванням судової системи, які відносяться до компетенції районної ради законодавством України та відповідають напряму діяльності постійної комісії;

– може порушувати питання про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

– попередньо заслуховує інформацію прокурорів, керівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, може виступати з ініціативою підготовки проектів рішень районної ради з цих питань відповідно до законодавства;

– аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності та території району, за наслідками розгляду готує  пропозиції на розгляд ради;

– аналізує питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території району. Заслуховує, у разі необхідності, інформацію сільських, селищних, міських рад про роботу з координації діяльності цих формувань;

– співпрацює з органами місцевого самоврядування в питаннях розвитку територій та європейської інтеграції, здійснює контроль за виконанням відповідних Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і органів самоврядування.

– вивчає досвід районних рад, інших органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;

– розглядає подання з питань внесення змін до адміністративно-територіального устрою району, зміни меж населених пунктів, об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

– розглядає пропозиції, що надійшли до районної ради, щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

– проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями та відділами райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

– розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку, пропонує зміни, доповнення до бюджету;

– подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій  пропозиції з питань щодо внесення змін та доповнень до районного бюджету;

– бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів поліції з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях району,  сіл та селищ з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням;

– здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

– слідкує за дотриманням заходів з врегулювання конфлікту інтересів та порядку їх застосування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

– звітує перед радою про проведену роботу.