Положення про президію

                                                                                           Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення районної ради

                                                                                 від 18 грудня 2020 року № 9

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

І. Загальні засади

1. Президія районної ради є дорадчим органом,  який попередньо готує узгоджені пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. Президія районної ради є дорадчим органом,  який попередньо готує узгоджені пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3. Президія районної ради є дорадчим органом,  який попередньо готує узгоджені пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

4. Президія районної ради є дорадчим органом,  який попередньо готує узгоджені пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

ІІ. Організація роботи президії

1. Засідання президії скликаються   головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь заступник голови комісії або  секретар комісії.

 2.      У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом  інші  депутати районної ради, керівники відділів, управлінь, організацій і установ,  громадських об’єднань за запрошенням.

3.         Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

–  у разі необхідності погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій,  їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

– вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

– координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійснення контролю за врахуванням їх рекомендацій, пропозицій і зауважень;

– розгляд і погодження питань щодо прийняття головою ради рішень у випадках допущення порушень норм Регламенту районної ради.

4.       Президія може приймати окремі акти у формі рішень, які мають  дорадчий характер.

5.       Рішення президії приймаються більшістю від загального склад президії.

  6.       Засідання президії районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії районної ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії районної ради підписується головуючим на засіданні президії не пізніше, ніж у 20-денний термін з дня проведення засідання президії.