Положення про виконавчий апарат

                                                                                                                                                                                               

Додаток № 2

до рішення   районної  ради 

від 18 грудня № 10

Положення

про виконавчий апарат  Вараської районної ради

I. Загальні положення

Відповідно до ст. 141 Конституції України та статей 43, 55 і 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та іншими законами.

Здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і обов’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за пропозицією голови ради, встановлена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу і звільняються розпорядженням голови ради.

Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами.

Структурні підрозділи та посадові особи в своїй діяльності керуються положеннями про структурний підрозділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, встановлених районною радою та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В разі закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат виконує свої обов’язки до обрання нового складу районної ради та прийняття нею рішення щодо структури та чисельності нового виконавчого апарату районної ради.

II. Основні функції виконавчого апарату районної ради.

1. Вирішує організаційне, інформаційне, правове і матеріально технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції районної ради.

2. Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.

3. Надає правову, методичну і консультативну допомогу радам району всіх рівнів у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності.

4. Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатських органів самоорганізації населення.

5. Забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, Президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.

6. Готує разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації телефонні довідники, статистичні довідки та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.

III. Забезпечення сесійної роботи ради.

На виконавчий апарат покладається:

– розробка проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд ради;

– участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:

– обрання голови, заступника голови районної ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення президії, затвердження положення про неї; утворення комісій при районній раді; затвердження регламенту, плану роботи ради; заслуховування звітів голови ради, постійних комісій; заслуховування повідомлень депутатів; заснування засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників; дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством; визначення кількісного складу ради; проведення консультативного опитування з питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад; здійснення повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

– організація обговорення тез доповіді і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

– організація, за дорученням голови ради, обговорення тез доповіді та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;

– узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, розробка проектів заходів щодо їх реалізації і направлення виконавцям;

– здійснення контролю за виконанням пропозицій, зауважень та інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

– ведення протоколів і стенограм засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;

– оприлюднення рішень ради  

– ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

IV. Забезпечення роботи президії районної ради

Виконавчий апарат забезпечує:

підготовку матеріалів на засідання президії районної ради, ведення протоколу засідання президії районної ради.

V. Забезпечення роботи постійних комісій районної ради.

Виконавчий апарат:

– забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів, рекомендацій, рішень районної ради;

– допомагає депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагоджувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, господарськими органами, громадськими організаціями, залучати спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

VI. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх
повноважень.

Виконавчий апарат організовує:

– проведення консультацій з депутатами у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;

– надає разом з працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів з виборцями, організації особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;

– сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і зауваження, вживає заходів до їх реалізації.

VII. Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради

Виконавчий апарат здійснює облік, систематизацію і кодифікацію законодавства України, забезпечує ведення щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів, рекомендацій.

VIII. Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради

Виконавчий апарат:

– систематично вивчає і аналізує хід виконання актів законодавчої і виконавчої влади, прийнятих рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регулярно готує відповідні аналітичні матеріали і надає їх керівництву районної ради, депутатам;

 – вивчає і аналізує питання управління районною комунальною власністю, готує пропозиції по їх вдосконаленню;

– вивчає та узагальнює практику здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень, узагальнює матеріали, вносить по них конкретні пропозиції;

IX. Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення
передового досвіду.

Виконавчий апарат:

– бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі та передач по місцевому радіомовленню;

– систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів, депутатських груп;

– бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради.

X. Організація проведення виборів, референдумів.

Виконавчий апарат у відповідності з чинним законодавством організаційно забезпечує проведення в районі виборів, референдумів.

XI. Висвітлення діяльності ради у засобах масової інформації.

Виконавчий апарат:

– здійснює поглиблене і об’єктивне інформування населення району про поточну і перспективну діяльність районної ради, її президії, постійних комісій, депутатських груп, депутатів, випускає інформаційний бюлетень;

– організовує прес-конференції для журналістів за участю керівників районної ради, а також їх зустрічі в редакціях газет, на радіо, з творчими колективами. Готує огляд місцевої преси та програм телебачення керівництву районної ради та постійним комісіям. Надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах, на радіо.

XII. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг.

Виконавчий апарат:

– організовує прийом відвідувачів, бере участь у вивченні і розгляді пропозиції, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань депутатської діяльності і роботи рад;

– контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян;

– виконує  інші   функції,  визначені   діючим   законодавством   України.

ХІІІ. Основні права та взаємозв’язки.

Виконавчий апарат районної ради має право:

  • за дорученням голови районної ради, його заступника або керуючого справами районної ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції;
  • одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  • вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату;
  • виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними організаціями політичних партій.